About the Company
บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2541 ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบหล่อเย็น (Cooling System) และระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) โดยทางบริษัทฯ ใช้วัตถุดิบในการผลิต จากบริษัท BWA Water Additive Limited ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัท ที่เชี่ยวชาญทางด้าน Additive ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบ Water Treatment Service ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกและมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพพร้อมทั้งมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตวัตถุดิบ...


 
 


PRODUCTS
Cooling System Treatment Chemicals
Boiling System Treatment Chemicals
System Cleaning Chemicals
Other Products
Bio Productsผลิตภัณฑ์สำหรับระบบหล่อเย็น ( Cooling System Treatment Chemicals )
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็นเพื่อบำรุงรักษา ป้องกันการเกิดตะกรันและสนิมป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ( Heat Exchange ) ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศและในโรงงานที่มีการหมุนเวียนน้ำร้อนจากระบบ การผลิตมาปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในระบบหล่อเย็นเพื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนผลิตใหม่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบเปิด ( Open Circulation Treatment )
 • ● ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดตะกรันและสนิม


 • ● ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำและแบคทีเรีย


2.) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบปิด ( Close System Treatment )
 • ● ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนในท่อและอุปกรณ์ต่างฯของระบบ Chiller
 
 


PRODUCTS
Cooling System Treatment Chemicals
Boiling System Treatment Chemicals
System Cleaning Chemicals
Other Products
Bio Productsผลิตภัณฑ์สำหรับระบบหม้อไอน้ำ (Boiling System Treatment Chemicals )
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหม้อไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคาร

 • ● ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำ ( Antiscale for Boiler )
 • ● ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมในหม้อไอน้ำ ( Oxygen Scavenger )
 • ● ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท ( Condensate Treatment )
 
 


PRODUCTS
Cooling System Treatment Chemicals
Boiling System Treatment Chemicals
System Cleaning Chemicals
Other Products
Bio Productsผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาด ( System Cleaning Chemicals )
ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาด ( System Cleaning Chemicals )
 • ● ผลิตภัณฑ์ล้างตะกรัน
 • ● ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟินคอล์ย
 
 


PRODUCTS
Cooling System Treatment Chemicals
Boiling System Treatment Chemicals
System Cleaning Chemicals
Other Products
Bio Productsผลิตภัณฑ์อื่นๆ ( Other Products )
 • ● รับออกแบบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เช่น เครื่องกรองน้ำอ่อน ( Softener ) เครื่องกรองทราย ( Sand Filter )
     เครื่องกรองคาร์บอน ( Carbon filter ) ระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis System)
 • ● จำหน่ายสารกรองและอุปกรณ์การกรองน้ำ เช่น กรวด, ทรายกรอง, เรซิน คาร์บอน, ไส้กรองน้ำ ฯลฯ
 • ● จำหน่ายเครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ เช่น pH Meter, Conductivity Meter, Turbidity Meter
 • ● จำหน่ายอุปกรณ์ชุด Test Kit สำหรับวิเคราะห์ค่าต่าง ฯ ของน้ำ เช่น Chloride, Chlorine และ Total Hardness
 • ● ปั๊มสำหรับใช้ Circulate น้ำยาเคมีล้างตะกรันในระบบ
 • ● ปั๊มและถังสำหรับเติมน้ำยาเคมีเข้าในระบบต่าง ๆ
 • ● บริการวิเคราะห์น้ำ เช่น น้ำดื่ม, น้ำใช้, น้ำเสียในระบบต่าง ๆ โดยห้องปฏิบัติการ ทางเคมีสำหรับการวิเคราะห์โดยตรง 
 


PRODUCTS
Cooling System Treatment Chemicals
Boiling System Treatment Chemicals
System Cleaning Chemicals
Other Products
Bio Productsผลิตภัณฑ์ไบโอ ( BIO Products )
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ฯ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่สอดคล้องกับความต้องการของยุคปัจจุบัน ที่ให้ความใสใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และลดภาระเพิ่มให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีจุดเด่นที่สำคัญ ได้แก่
1.) ใช้วัตถุดิบจำพวกออแกนิคโพลิเมอร์ ที่สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
2.) ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปรอท ,โครเมี่ยม แคดเมี่ยม , ตะกั่ว
3.) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ในระบบน้ำหล่อเย็น สามารถปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามปกติ
4.) ผลิตภัณฑ์มีหลายชนิด ที่สามารถเลือกใช้กับระบบน้ำเติม เช่น ประปา, บาดาล, RO, น้ำอ่อน ฯลฯ
     ซึ่งบริษัท ฯ จะแนะนำเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับระบบได้เป็นอย่างดี


ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายและไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก รวมถึงสามารถย่อยสลายได้เองตามชีวภาพ

 
 


Services
บริษัท ฯ บริการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม คุ้มค่า สามารถแก้ปัญหา ป้องกันและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนติดตามและดูแลระบบของลูกค้าอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ พร้อมให้บริการประสานงานแก้ไขปัญหา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในแต่ละด้านอย่างแท้จริง...


 
 
CONTACT US


74, Soi A5
Ramkhamhaeng112 Road.,
Saphansoong,
Bangkok
10240


Tel : 0-2729-3124-5
Fax : 0-2729-4100
E-mail : pornpen@lspsiam.com,
lspsiam@hotmail.com